پرهیز از سه دام رایج در تصمیم گیری

منبع : HBR

تصمیم گیری یکی از مهمترین وظائف هر مدیر است. هر چقدر یک تصمیم مخاطره آمیزتر باشد، فرآیند تصمیم گیری آن هم دقیق تر و سخت تر خواهد بود. به سه گرایش رایج در هنگام تصمیم گیری توجه کنیم:


  • لنگر انداختن : بیشتر افراد به اولین اطلاعاتی که در مورد موضوعی دریافت می کنند، بیش از اندازه بها می دهند. بایستی اطمینان پیدا کنیم که از دیگر خطوط فکری نیز با خبر هستیم و آنها را می دانیم حتی اگر اطلاعات دریافت شده اولیه  صحیح، درست و کامل به نظر آید.

  • شرایط عمومی: تغییر می تواند ما را به زحمت اندازد و خیلی ساده است که
    تمایل داشته باشیم مواردی را جایگزین کنیم که بالاخره شرایط مانند سابق باقی بماند. از خود بپرسیم آیا شرایط عمومی حقیقتاً با اهداف ما سازگاری دارد و آنگاه برای ماندگاری در شرایط کنونی و یا تغییر تصمیم بگیریم و اقدام کنیم.

  • شواهد و قرائن: اگر دریافتیم که اطلاعات جدید بطور پی در پی تأئید کنندۀ نقطه نظر فعلی ما می باشد، آنگاه از یک همکار محترم بخواهیم تا نقش مخالف را ایفا کند و در مورد نظر غالب و رایج چالش ایجاد نماید. همچنین از همکاری با افرادی که همیشه با نظر ما موافق هستند، بپرهیزیم.
/ 0 نظر / 10 بازدید