مدیران فقط به تفاوتها نیندیشید به شمول و بکارگیری این تفاوتها هم فکر کنید

برگرفته از کتاب : Diversity is useless without inclusivity

  • ایجاد تنوع و تفاوت نظر در کار بتنهائی کافی نیست. بایستی شمول و بکارگیری این تفاوتها را نیز مد نظر قرار داد تا تمامی افراد احساس کنند برای مجموعه ارزشمند هستند. وقتی کارکنان احساس کنند برای پیشبرد اهداف مجموعه شان ارزشمند هستند بهتر در تصمیم گیری ها مشارکت می کنند. برای بکارگیری تقاوتها در سازمان به نکات زیر توجه کنید:
  1. گرایش به مشابهت و یکسان نمائی را سرکوب کنیم. این گرایش را با توضیح اینکه چه کسی جذب و استخدام می شود و با چه کسی خداحافظی می شود، یا نظر چه کسی را مورد توجه قرار ندادم؟ یا آیا ارتباط با کسانی که مانند من نمی اندیشند را تقویت یا تضعیف کرده ام ، می توان کنترل کرد.
  2. سوگیری ها را به حد اقل برسانیم. گروههای اقلیت در سازمان ممکن است در تصمیم گیری ها و مشارکت در گفتگوها به بازی گرفته نشوند و یا حتی بشدت مورد قضاوت قرار بگیرند. لذا ضروری است از دسترسی تمامی افراد و گروهها به توسعۀ حرفه ای، شبکه ها، و کمیته های مهم، اطمینان حاصل کرد تا مجال برای ابراز نظرهای متنوع فراهم گردد.
  3. تفاوت نظر را تشویق کنیم. گروههای مخالف غالباً ممکن است بخواهند خود را با شرایط تطبیق دهند و این مطلب می تواند اثر مثبت دگر اندیشی را کاهش دهد. به دنبال نظرات مختلف باشیم و با این پرسش که چگونه می توان نظر شما را به شیوه ای اثربخش بکارببندیم؟ از این تفاوت دیدگاه بصورت عملی بهره ببریم.
  4. همه را در گفتگو مشارکت دهیم. نمابندگان نظرات گوناگون باید مجال ابراز عقیده داشته باشند و ارائۀ طریق آنها برای حل مسائل شنیده شود. برای همه توضیح دهیم که چرا تغییر کردن در بازار در حال تغییر یک ضرورت حیاتی است و در این راستا کاری کنیم تا تمامی افراد تیم روی خودشان و همکاران شان حساب کنند.
موفق باشید
/ 0 نظر / 68 بازدید