تفکر استراتژیک با پرسیدن چرا ؟ و چه زمانی؟

برگرفته شده از مقالۀ "تفکر استراتژیک را در سازمان تان گسترش دهید" توسط رابرت کاباکوف

تشویق تفکر استراتژیک در گروه می تواند یکی از مهمترین وظائف یک رهبر باشد. یاد دادن و یاد گرفتن مهارتها کار آسانی نیستند زیرا این کارها مانند نوعی طرز فکر و مهارت بکارگیری مجموعه ای از تکنیکها و فنون می باشند – البته غیرممکن هم نیستند. نکات زیر را به منظور تشویق تفکر استراتژیک در بین کارکنان کسب و کار و شرکت خود، مورد توجه قرار دهید:

  • افراد را تشویق کنید تا جرأت پیدا کنند و پرسشهائی نظیر چرا... و چه موقع.... را مطرح کنند. طرح مداوم این پرسشها در هنگامی که موقع عمل و اجراء است به افراد کمک می کند تا اهداف شرکت را بدرستی درک کنند و آن را محقق نمایند.
  • مجموعه ای از مدیران که زمان کافی به برنامه ریزی استراتژیک اختصاص بدهند را در خدمت داشته باشید. این کار را به بخش منظم و دائمی کار آنها تبدیل کنید. آنها را به مشاورانی که در سطح استراتژیک با شرکت همکاری دارند مرتبط کنید.
  • افراد را از وقایع و اتفاقات یا اخبار شرکت و صنعت مطلع نگاهدارید. این کار به آنها کمک می کند تا در مورد چیزهائی فراتر از کارهای روزمرّه شان بیندیشند.

تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 62 بازدید