مدیران در سازمان تان اعتماد بپراکنید

برگرفته از :  HBR بیست و سوم سپتامبر 2013

خواندن زبان تن و چهرۀ افراد می تواند نشان دهد آیا افراد قابل اعتماد هستند یا خیر. اما در برخی شرایط نظیر تغییرات و یا فقدان توان تصمیم گیری نیز ممکن است حرکات و رفتارهائی اتفاق بیفتد که موجب بی اعتمادی شود.

 انسان زمانی که اطلاعات نداشته باشد، مغزش از کار نمی ایستد و نهایتاً همانطور که برنامه ریزی شده است شروع به پیش بینی می کند تا خود را در برابر آنها آماده واکنش مناسب کند. اما حتی زمانی که افرادمان در یک شرایط مبهم، فاقد هر گونه اطلاعات باشند نیز می توانیم فضائی اعتماد آمیز را ایجاد کنیم. مثلاً راجع به وضعیتی فکر کنیم که رئیس با یکی از همکاران مکرر جلسه می گذارد اما علت آن معلوم نیست و کسی نمیداند. در این حالت احتمالاً بنظر می رسد که ما کنار گذاشته شده ایم.

مدیران می توانند با ایجاد فضائی باز و محیطی شفاف برای انتقال نظرات و مباحثات افراد در مورد فعالیت بخشهای گوناگون سازمان، از بروز احساس خطر و تهدید در بین آنها جلوگیری کنند. این تاکتیک حامل یک پیام قوی به تمامی افراد است و آن اینکه اعتماد همه جا در شرکت موج می زند.

موفق باشید

/ 0 نظر / 12 بازدید