پنج نکتۀ زیرکانه برای ابراز مخالفت با رئیس

  • پرسش های روشنگرانه مطرح کنیم: اگر فکر می کنید رئیس تیم را به بیراهه می برد، در آنصورت طرح پرسش های روشنگرانه طبعاً می تواند به او کمک کند تا اشتباهات خود را تصحیح کند. بطور مثال اگر رئیس بخواهد تا کار غیر ممکنی را به انجام برسانیم، آنگاه می توان پرسشهائی را طرح کرد که معلوم شود چنین کاری غیر عملی و چنین انتظاری غیر واقعی خواهد بود. این نوع روش فضا را بیشتر متوجۀ فرآیندهای کاری می کند تا فقدان اراده ما برای انجام کاری که از ما خواسته شده است.
  • زمان و مکان درستی را انتخاب کنیم: از تمامی آنچه در مورد رئیس می دانیم بایستی برای انتخاب زمان مناسب جهت بیان نگرانی های (کاری) مان استفاده کنیم. بطور مثال قبل از حضور در یک جلسۀ مهم یا درست پیش از سررسید یک تعهد پر اهمیت، نباشد. دیگر آنکه با دقت علائم زبان تن و دیگر نشانه های غیر زبانی رئیس را زیر نظر بگیریم که حاکی از ناامیدی، احساس نا امنی، عصبی بودن یا درگیر یک شرایط حساس جدید، نباشد. دیگر نکته آنکه نظر مخالف خود را بطور خصوصی با وی در میان بگذاریم. مواظب باشیم از آن تیپ کارکنانی نباشیم که رئیس را در جلسات کارکنان یا در جلسات ارائه برای مشتریان، علناً مورد انتقاد قرار می دهند. در کل توجه داشته باشیم که موضوع را به صورت رو در رو در میان بگذاریم تا جائی برای حاشیه رفتن و انحراف در انتقال مفهوم باقی نماند.
  • در مورد منافع حاصل از اجرای نظرمان صحبت کنیم: اگر می خواهیم شیوۀ انجام کاری توسط رئیس را تغییر دهیم، بایستی بر منافع حاصل از روش جدید تأکید و تمرکز داشته باشیم و از بیان حواشی تا حد ممکن پرهیز کنیم. بطور مثال می توان ابراز نظر مخالف با رئیس را  اینگونه شروع کرد که : "می دانم که این پروژه مهم است و شما دوست دارید که با موفقیت آن را به انجام برسانید. من نظراتی دارم که می تواند نحوۀ بهبود بهره وری ما در آن را افزایش دهد .....".
  • در ارتباط گرفتن با رئیس فاصله نیندازیم: بایستی ارتباط مداوم با رئیس را حفظ کنیم چه به صورت صحبتهای کوتاه سرپائی یا جلسات دوره ای. اگر دارای یک ارتباط کاری معتبر و احترام آمیز با رئیس باشیم، حرفها و نظراتمان معتبر و محترم شمرده خواهد شد. با اینحال اگر اظهار نظر ما در شرایطی باشد که از نظر رئیس در وسط گود نباشیم، یا زمانی که رئیس بازخورد کار را به ما ارائه می کند هیچ اظهار علاقه ای برای بهبود نشان ندهیم، آنگاه طبعاً به عنوان کسی که دارای روحیۀ تدافعی است تلقی خواهیم شد و این یک مانع ارتباطی است.
  • برای ارائه بازخورد، کسب اجازه کنیم: بسته به سطح روابط و مناسباتی که با رئیس داریم، این مرحله ممکن است ضرورتی نداشته باشد. اما اگر ارتباط مان با رئیس خیلی رسمی باشد، این موضوع قطعاً می تواند راه را هموار کند.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید