پرسشهائی که نوآوران موفق می پرسند

اقتباس از مقالۀ هشت پرسش مهم برای هر نوآور تجاری اثر اسکات آنتونی

زیاد پرسیدن یکی از ویژگی های افراد نوآوراست. پرسیدن بجای هجوم بردن جهت انجام کارها به ما کمک می کند تا با بهبود توان خود برای تعیین حوزه ها و فرصتهای رشد یا توسعه و درک تهدیدها، تصویر روشنی از کل فرآیند نوآوری را ترسیم نمائیم.
تلاش کنیم تا با پرسیدن سئوالاتی از این قبیل به افزایش درجۀ توفیق خود در نوآوری کمک کنیم:

  • مشتریان تلاش می کنند چه مسئله ای را چاره کنند؟ اگر مشتریان پول و وقت خود را صرف حل مسئله ای می کنند وظاهراً راه حلی نیز وجود ندارد، این بهترین نشانه از وجود فرصت برای یک نوآوری است.
  • آیا کسی برای مسئله مشابه راه حلی پیدا کرده است؟ ممکن است کسی در شرکت، صنعت ، و یا کشور دیگری موفق به ابداع راه حل برای مسئله مشابه شده باشد. ایده گرفتن از رویکرد آنها به حل مسئله می تواند دسترسی به راه حل مسئله ما ن را سرعت ببخشد.
  • چه کاری می توان انجام داد که تنها تعداد معدودی افراد یا شرکتها در سراسر عالم قادر به انجام آن باشند؟ تنها و منحصر به فرد بودن در چه حوزه ای (یک برند قابل اعتماد، داشتن یک کانال توزیع فراگیر، دارا بودن دانش فنی و تکنولوژیکی بخصوص) امکان پذیر است؟ تا بدانوسیله ارائۀ یک مزیت رقابتی قدرتمند میسر گردد.

موفق باشید

/ 0 نظر / 62 بازدید