انتقادهای مشاور(مربی) را به گوش جان بشنویم

منبع : مقالۀ شیلا هین و داگلاس استون (وبلاگهای مرتبط با HBR )

شنیدن انتقاد کار چندان راحتی نیست وهرکسی نمیتواند بدون واکنش و یا حتی قضاوتهای هیجانی از انتقاد یک برداشت سازنده داشته باشد. با اینحال هنر شنیدن انتقاد می تواند شرط لازم برای توسعه و موفقیت به حساب آید. خبر خوب اینکه می توان ظرفیت شنیدن و پذیرش انتقاد را افزایش داد و این هنر را ملکه کرد.

"برای شنیدن انتقاد نقشی فعال بگیریم و نه منفعل"

ابتکار عمل را در دست بگیریم و در شیندن بازخورد از دیگران پیشدستی کنیم. ممکن است دیگران بخواهند عملکرد مان را مورد ارزیابی قرار دهند که در این صورت توان شنیدن انتقاد به چالش کشیده خواهد شد لذا برای مواجه نشدن با این چالش بهتر است خودمان پیشقدم شویم و نظر دیگران را در مورد اقدامات و کارهای مان جویا شویم:

توجه داشته باشیم به جای پرسشهای باز و غیر متمرکز مانند ارزیابی شما از عملکرد من چیست؟ بایستی پرسش را به گونه ای طرح کنیم  که پاسخ معین و قابل بهره برداری بدست آوریم مثلاً بپرسیم به نظر شما کدام اقدام من جلوی پیشرفت کار را می گیرد؟  یا کدام اقدام را لازم است  انجام دهم تا نتیجۀ بهتری بگیرم؟

در چنین شرایطی (که خودمان مبتکر بازخورد گرفتن هستیم) پاسخ هر چه باشد اما فاکتورهای هیجانی و حاشیه ای به حد اقل ممکن کاهش پیدا می کند و شنیدن نکات مفید به راحتی امکان پذیر می گردد.

برقرار کردن رابطۀ درست یک هنر است و درست ارتباط برقرار کردن هنری دیگر

/ 0 نظر / 106 بازدید