برای اقناع نیازی به فریبکاری نیست

 منبع :HBR نوزده فوریه 2013

اگر سعی دارید کسی را به چیزی متقاعد کنید و یا با خود هم رای کنید باید از قدرت اقناع خویش بهره بگیرید.

 این موضوع هیچ ارتباطی به فریبکاری ندارد و کسانی که برای قانع کردن دیگران دست به فریبکاری می زنند از اساس به بیراهه می روند. بنابراین در اقناع بدنبال هدایت دیگران به سمت و سوی یک راه حل  و راهکار هستیم. در اینجا به چند نکته برای اقناع دیگران اشاره می شود:

اعتبار ایجاد کنیم. اگر دارای سوابق مشخصی هستیم که می تواند مبنای قضاوت دیگران در مورد ما قرار گیرد، این مطلب می تواند ابزاری برای جلب اعتماد دیگران در آن حیطۀ خاص باشد. مثلاً اگر در همکاری با دیگران از قدرت تطابق بالائی برخوردار هستیم و دیگرهمکاران این خصیصه را می دانند لذا این خصلت می تواند موجب اعتماد دیگران در توانائی های همکاری مان با آنها گردد. در این حوزه نیازی به هیاهو نخواهد بود و این اعتبار از آن ماست. کافی است دیگران از اطلاع داشته باشند تا قانع شوند که از همکاری با ما لذت خواهند برد.

اهداف را در نقاط اشتراک جستجو کنیم و نه نقاط افتراق. منافع دو جانبه را به صورت ملموس توضیح دهیم و توجیه کنیم.

موقعیت خود را به روشنی تقویت کنیم. شواهد معمولی این کار را انجام نمی دهند. بایستی داده هائی کمّی که با تمثیل همراه بوده، داستان گونه و مملو از استعاره باشد و تأثیر هیجانی ایجاد کند، ارائه دهیم.

این توانمندی ها با تمرین کردن قابل اکتساب است (موفق باشید)

/ 0 نظر / 25 بازدید