آیا آمادۀ دریافت مشاورۀ اجرائی هستید؟

تا زمانی که تصمیم به تغییر در شیوۀ راهبری کسب و کارتان نگیرید و به این تغییر متعهد نشوید، هیچ مشاوری قادر نخواهد بود به شما کمک کند. قبل از آنکه به توانمندی یک مشاور کسب و کار ایمان بیاورید ( و منابع مالی خود را در این زمینه سرمایه گذاری کنید)، بهتر است از آمادگی خود برای تغییر مطمئن شوید:

  • در مورد اینکه چرا می خواهید مشاوره بگیرید، مطمئن شوید. آیا مشاور بله قربان گو که تمامی شرایط کسب و کارتان را تأئید می کند و تمامی فرآیندهای کاری(بجز صدای مشتری) را خوب توصیف می کند، قادر خواهد بود شما را با ایرادات کارتان مأنوس کند و آنها را به رویتان بیاورد؟ اگر اینگونه نیست پس در انتخاب مشاور دقت کنید.
  • بیاد داشته باشید که انتقاد با عیبجوئی های شخصی متفاوت است. یک انتقاد درست که کار مشاور حرفه ای است علاوه بر تحلیل ایراد موجود همراه با ارائۀ راه حل و یا ایجاد حساسیت برای پیدا کردن راه حل، است. باید باور کرد که تمامی رویکرد یک مشاور حرفه ای در راستای تقویت کسب و کار شما می باشد که البته مفید و نه صدمه زننده خواهد بود پس در برابر انتقادات مشاور گارد نگیرید. البته متقاعد شدن و همراه شدن، چالشی مشترک برای مشاور و نیز کارفرما است که به تجربه آموخته ام توفیق بیشترین پروژه های مشاوره در گرو این فهم مشترک می باشد.

تلفن تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 10 بازدید