چگونه یک مهارت جدید را به توانائی های خود بیفزائیم

منبع: HBR بیست و هفتم فوریه 2013

خود تربیتی برای پیشرفت یک ضرورت است. اما برای اینکه بخواهید مهارتهای سخنرانی، استفاده از رسانه های عمومی، یا تحلیل داده ها و ... را از آن خود کنید، باید برای این پرسش پاسخ داشته باشید که چگونه می توان آغاز کرد؟ در اینجا به سه نکتۀ عمومی برای کسب مهارتهای جدید اشاره شده است:

  • با کم شروع کنیم. یادگیری مهارتهای جدید می تواند احساس چالش و گاهی ناتوانی در افراد ایجاد کند. بهتر است بر یک هدف متمرکز شده و یا اینکه کار را به اهداف قابل مدیریت تقسیم کنیم. بطور مثال اگر می خواهیم اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم ، خود را موظف کنیم تا آغاز گر گفتگو در جلسات باشیم.
  • هر آنچه را یاد گرفته ایم منعکس کنیم. بایستی در مورد آنچه فرا می گیریم فکر کنیم، در غیر اینصورت مهارت جدید هیچگاه ملکه ذهن مان نخواهد شد. بایستی در مورد پیشرفت مان با دیگران گفتگو کنیم تا بازخوردهای ارزشمندی را بدست آورده و مقدمات اعتبار ما را در آن زمینه فراهم آورد و بتدریج آن مهارت را مال خود کنیم.
  • به دیگران هم بیاموزیم. یکی از سریعترین روشهای یادگیری چیزهای جدید آن است که به دیگران نشان دهیم چگونه آن کار را انجام دهند. با گروه ، مدیر و یا همکاران مان در مورد آنچه فرا گرفته ایم گفتگو کنیم.

مهارت ها قابل اکتساب هستندموفق باشید

/ 0 نظر / 22 بازدید