از تنازع سازنده استقبال کنیم

اقتباس از مقاله : مدیران از تنازع استقبال می کنند توسط  ران اشکناس و لیزا بادل

یکی از بزرگترین چالشهای مدیران ایجاد تعادل بین رویاروئی با برخی تنازعات و احتراز از آنها می باشد. همانطور که یک منازعۀ افسار گسیخته ممکن است به فضائی مسموم منجر گردد، فقدان اختلاف نظر و تنازع نیز می تواند بسیار مخرب و مهلک باشد. رسیدن به ایده های سازنده و خلاقیت های نو و راههای جدید و بهتر برای انجام کارها در یک کسب و کار همانند نیاز یک موجود زنده به اکسیژن است. این موضوع ریشه در نزاع سازنده در درون سازمان و واحد کسب و کار دارد.

نزاع سازنده را با تشویق افراد به داشتن ایده های مخالف با ایده ها، سیاستها، استراتژی ها، رویه ها و عملکردهای رایج ، و در عین حال دوست داشتن و احترام گذاردن به یکدیگر، می توان دامن زد و گسترش داد.

به جای اینکه روند ایجاد این فرهنگ سازمانی را به شانس و اقبال بسپاریم، بهتر است برای آن برنامه ریزی کنیم و از افراد گروه مان بخواهیم شاخص هائی را برای تغییر در کارهائی که انجام می دهیم ، تعریف کنند. مثلاً اگر کسی پرسشی نه چندان آسان را در جلسه مطرح کرد  او را نه سرکوب بلکه حمایت کنیم
و در صورت امکان این روش را به دیگران نیز بیاموزیم تا به فرهنگ گروه مبدل گردد.  

ایجاد تغییردر یک کسب و کار،  کار آسانی نیست، اما یک کسب و کار به اندازۀ تغییر پذیری اش سود آور خواهد بود

 شماره تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 145 بازدید