شش ویژگی یک رهبر خوب

  1. مشاهده یا نظارت : این یک ویژگی مهم است که اغلب به بهانه زمان و برنامه کاری، مورد اغماض و بی توجهی قرار می گیرد. نظارت و دیدارهای منظم از محیط کار، یک اولویت است و بایستی در تقویم کاری رهبر کسب و کار قرار داشته باشد. مشاهده و نظارت کارکنان در هنگام فعالیت، نظارت بر فرآیندهای کاری، نظارت بر تعامل و جریان فعالیتهای کاری، در اعمال تنظیمات برای بهبود نتایج از اهمیتی بنیادین برخوردار است. یک رهبر برای اینکه در منظر افراد و کارکنان خود از جایگاه معتبری برخوردار باشد، می بایستی در مورد تحولات و اتفاقات محل کار خود از دانش و اطلاعات روز بهره مند باشد.
  2. بررسی عملکرد کارکنان: عملکرد کارکنان بایستی به روشهائی که مورد توافق طرفین باشد ارزیابی و بررسی شود. همفکری بایستی به صورت دائم و منظم انجام شود و نه در مواقعی که با بروز اشکال مواجه می شویم. دیدگاه ما به این ارزیابی و ارزشیابی نبایستی صرفاً به عنوان یک تشریفات یا کاری که به هرحال بایستی انجام شود و بایگانی گردد، باشد. گردهمائی و همفکری فردی و گروهی را با هدف نه تنها بررسی عملکرد کارکنان، بلکه به منظور تعیین ظرفیتها و تخصصهای مورد نیاز، بایستی به اجراء در آورد. تشویق را نبایستی فراموش کرد و از وجود یک شاخص روشن و واضح برای اهداف فردی و گروهی غافل ماند.
  3. بکارگیری برنامه های توسعه شغلی: یک رهبر خوب به ارزیابی نقاط ضعف می پردازد و راهبردهائی برای آموزش و تربیت و رشد گروه جهت تقویت این ضعفها به اجراء و عمل در می آورد.
  4. دارا بودن دانش و تخصص کاری : رهبر شایسته دارای بیشترین دانش و تجربه از فرآیند کار و روند تولید و مراحلی است که کار به نتیجه می رسد. اگر رهبری به طور شخصی فاقد تمامی تخصص و دانش کار باشد، آنگاه نیازمند مشاوره برنامه ریزی شده و منظم با کارشناسان آن حوزه خاص می باشد. این مطلب برای ایجاد یک تصویر کلی دقیق با اطلاعات روز از کار، ضروری و مهم است.
  5. تصمیم گیری درست : رهبری توانا با ویژگی قدرت تصمیم گیری خوب و صحیح، شناخته می شود. یک رهبر قبل از تصمیم گیری ، تمامی عوامل مختلف را در نظر می گیرد. تصمیمهای صریح و روشن که با اراده و انعطاف برای انطباق با شرایط خاص در مواقع ضروری، همراه باشد موجب ایجاد اعتماد به رهبری می گردد.
  6. توان اجراء و ارزیابی تحقیق : تحقیق و بازنگری دائم به منظور پیشتاز بودن در کسب و کار، امری مهم و حیاتی است. یک رهبر خوب درحالیکه شرایط کنونی را با هدف کیفی ترین محصول و عملکرد، مدیریت می نماید، نیم نگاهی هم به آینده دارد. اجراء و ارزیابی تحقیقات ، روشی پر اهمیت برای برنامه ریزی و آمادگی برای آینده است.

رهبر شایسته همیشه فعال است و نه منفعل. با ایجاد و توسعه این شش مهارت مدیریتی می توان یک زیربنای محکم برای موفقیت را فراهم آورد.

تلفن تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 203 بازدید